Algemene voorwaarden en privacyregeling

ALGEMENE VOORWAARDEN ARS DECORA VOF

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alles verband houdende met inkoop en verkoop, inclusief doch niet beperkt tot prijsopgaven, verkopen en leveringen van producten van Ars Decora.

 

Ars Decora behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website www.arsdecora.com.

 

Door het sluiten van een overeenkomst met Ars Decora verklaart de koper op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze leveringsvoorwaarden.

 

Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet tussen de koper en Ars Decora wordt overeengekomen en vastgelegd.

 

Inhoudsopgave:

 

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit Ars Decora

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Retourrecht

Artikel 7 – Prijs en betaling

Artikel 8 – Conformiteit en kwaliteitsgarantie

Artikel 9 – Levering

Artikel 10 – Schade

Artikel 11 – Klachtenregeling

Artikel 12 – Privacyregeling

Artikel 13 – Intellectueel eigendomsrecht

Artikel 14 – Aansprakelijkheidsbeperking

 

 

Artikel 1 – Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die een koopovereenkomst aangaat, overweegt aan te gaan of aan is gegaan met Ars Decora;

Aanbod: de omschrijving van de producten, zoals gedaan door Ars Decora via haar website of daarvan afgeleide media;

Producten: de door Ars Decora aangeboden kunstwerken en andere artikelen;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Ars Decora en de koper;

Dag: kalenderdag.

 

 

Artikel 2 – Identiteit Ars Decora

 

Ars Decora VOF

handelend onder de naam: Ars Decora

Vestigingsadres: Rozenlaan 8, 3135 XR Vlaardingen

Telefoonnummer Nederland: 06 – 30 01 33 90, 06 – 25 51 34 29

E-mail: info@arsdecora.com

KvK-nummer: 585.19.866

BTW-identificatienummer: 8530.73.818.B01

 

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ars Decora en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Ars Decora en de koper.

2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld door publicatie via de website www.arsdecora.com, op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

Artikel 4 – Het aanbod

 

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Afbeeldingen geven een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kleuren en maten van de objecten kunnen echter door technische beperkingen afwijken.

2. Elk aanbod bevat voor de koper duidelijke informatie inzake:

- de prijs inclusief belastingen;

- de kosten van aflevering, in het geval de koper daarom heeft verzocht;

- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

3. Ars Decora heeft het recht een op haar website aangeboden product zonder opgave van redenen niet te leveren.

 

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ars Decora onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

3. Ars Decora zal voorafgaand aan of bij aflevering aan de koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, ter beschikking stellen:

- het bezoekadres van de vestiging van Ars Decora waar de koper met klachten terecht kan;

- de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

- de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

- de in artikel 4 lid 2 van deze voorwaarden opgenomen gegevens.

4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de koper en Ars Decora zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

 

 

Artikel 6 – Retourrecht

 

1. Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) dagen, en het ontvangen product retour te zenden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper.

2. Het in het vorige artikel bepaalde is niet van toepassing indien dit door Ars Decora vooraf expliciet en met redenen omkleed is uitgesloten, en koper hiermee akkoord is gegaan.

3. Tijdens de in het eerste artikel bedoelde termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking, het niet bewerken en/of uit handen geven. Indien hij van zijn retourrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren direct na afloop van de gestelde termijn in de originele staat en verpakking aan Ars Decora retourneren, conform de door de ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Na controle dat het product in originele en onbeschadigde staat is, zal het door koper betaalde bedrag binnen 14 (veertien) dagen worden terugbetaald. Schade door ondeugdelijke verpakking bij retournering wordt doorberekend aan de koper.

5. Indien de koper gebruik maakt van zijn retourrecht, komen kosten van terugzending voor zijn rekening.

 

 

Artikel 7 – Prijs en betaling

 

1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief door Ars Decora in het kader van de margeregeling af te dragen BTW. Op verzoek van de koper worden de kosten van transport aan het aanbod toegevoegd.

2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschieden alle betalingen per bank en binnen 14 dagen. Bij afloop van deze termijn wordt door Ars Decora een herinnering verstuurd, waarin eventueel een nieuwe termijn kan worden gesteld. Bij afloop van de laatste termijn wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd.

 

 

Artikel 8 – Conformiteit en kwaliteitsgarantie

 

1. Ars Decora is eraan gehouden dat de aan de koper geleverde werken voldoen aan de door Ars Decora in het in artikel 4 bedoelde aanbod gedane uitspraken met betrekking tot kwaliteit, herkomst, makerschap en conditie, voor zover deze uitspraken expliciet en eenduidig zijn gedaan. Ars Decora kan niet worden gehouden aan uitspraken die een meer globaal beschrijvend en contextverschaffend karakter hebben.

2. De koper wordt geacht bekend te zijn met gebruikelijke afwijkingen, herstellingen en slijtage die voor kunnen komen bij kwetsbare voorwerpen van gevorderde leeftijd. Ars Decora kan hierop niet worden aangesproken.

3. De koper is gehouden het kunstwerk bij ontvangst te (doen) onderzoeken op tekortkomingen ten aanzien van de gedane uitspraken.

4. Eventuele klachten betreffende non-conformiteit dienen schriftelijk aan Ars Decora te worden gemeld binnen 1 maand na aflevering. Het recht op reclamatie vervalt indien de koper in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving tijdig te doen.

5. Reclamaties als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de koper het geleverde niet heeft bewerkt of gewijzigd. Reclamatie schort de eventuele verplichtingen van de koper niet op.

 

 

Artikel 9 – Levering

 

1. Ars Decora zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Ars Decora kenbaar heeft gemaakt.

3. Indien koper voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde (gewijzigde) gegevens niet tijdig aan Ars Decora heeft verstrekt, heeft Ars Decora het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

4. Ars Decora zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

5. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de koper aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden koper extra in rekening gebracht.

6. Ars Decora is gerechtigd leveringen in delen uit te voeren.

7. In geval van ontbinding conform het vierde lid zal Ars Decora het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

 

Artikel 10 – Schade

 

1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Ars Decora tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan Ars Decora bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het risico van verlies of beschadiging van het product gaat over op de koper op het moment waarop deze aan de koper juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van de koper of van een door de koper aan te wijzen derde wordt gebracht.

2. Indien koper direct bij aflevering schade constateert aan het product, dan dient koper de zending te weigeren.

3. De koper is gehouden na het in bezit verkrijgen van het product deze te controleren op beschadigingen. Eventuele klachten dienen schriftelijk aan Ars Decora te worden gemeld binnen uiterlijk 8 kalenderdagen na aflevering. Recht op reclamatie vanwege schade vervalt indien de koper in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving tijdig te doen.

 

 

Artikel 11 – Klachtenregeling

 

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd na constatering van de tekortkoming, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ars Decora. Voor klachten met betrekking tot non-conformiteit en schade zijn hierop respectievelijk artikel 8 en 10 van toepassing.

2. Bij Ars Decora ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ars Decora binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Ars Decora en koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

 

 

Artikel 12 – Privacyregeling

 

De persoonsgegevens die de koper toestuurt via het contactformulier op de website of via directe mail worden door Ars Decora gebruikt om bestellingen te verwerken. Post- en e-mailadresgegevens en, indien van toepassing, een registratie van het verkochte werk en/of van door de koper opgegeven interessegebieden worden door Ars Decora bijgehouden in een bestand ten behoeve van de toezending van informatiemailings. Bij informatiemailings wordt de koper bij elke mailing de mogelijkheid gegeven zich voor vervolgmailings af te melden en/of zijn gegevens volledig uit het bestand te doen verwijderen. De gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

 

 

Artikel 13 – Intellectueel eigendomsrecht

 

Alle via de website of anderszins door Ars Decora gepubliceerde foto’s en informatie vallen onder intellectueel eigendom van Ars Decora en mogen uitsluitend worden gebruikt met uitdrukkelijke bronvermelding: http://www.arsdecora.com/. Bij misbruik van de Ars Decora website en/of handelsnaam, producten, foto's, teksten, systemen of intellectueel eigendomsrecht zal Ars Decora gerechtelijke stappen ondernemen.

 

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheidsbeperking

 

De aansprakelijkheid van Ars Decora uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is te allen tijde beperkt tot het met de overeenkomst gemoeide bedrag, ook wanneer er sprake mocht zijn van vervolgschade of schade van derden.

 

 

ARS DECORA augustus 2018